Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy OS Slunečnice

28. 8. 2012

 

Stanovy občanského sdružení OS speciální školka Slunečnice
Čl 1.                   Název a sídlo
Název: OS speciální školka Slunečnice (dále jen „sdružení“)
Sídlo: Markovická 621, 500 03 Hradec Králové
Čl 2.                   Statut sdružení
 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu. Vzniká z iniciativy rodičů dětí s kombinovanými vadami, navštěvujících Mateřskou školu Slunečnice v Hradci Králové a jejich přátel. 
 2. Sdružení je právnickou osobou.
Čl 3.                   Cíl činnosti sdružení
 1. Cíle družení jsou:
  • Rozšíření specializované péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, zejména zajištění možnosti rehabilitace, logopedie, canisterapie, práci v keramické dílně, návštěvy snoezelenu, solné jeskyně atd.
  • Zabezpečení kvalifikovaného doprovodu a pomoci při těchto aktivitách – proškolený asistent
  • Podpora rozvoje aktivně tráveného volného času dětí v MŠ (odpolední akce, besídky atd.)
  • Pomoc při realizaci úprav v budově školy s cílem vytvořit kvalitnější prostředí.
  • Vybavení tříd speciálními pomůckami pro výuku i využití volného času dětí
  • Podpora rodičů – vzájemná psychická podpora mezi rodiči, společně trávený volný čas, zajištění psychoterapie pro rodiče i zdravé sourozence dětí
  • Podpora integrace dětí v se specifickými vzdělávacími potřebami mezi zdravé děti – kroužky, výlety a další mimoškolní aktivity
 2. Za tímto účelem bude sdružení usilovat o získávání peněžních prostředků pomocí vypracovaných konkrétních projektů, získávání sponzorských darů a placením členských příspěvků stanovených valnou hromadou.
Čl 4.                   Členství  
 1. Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení.
 2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základě písemné přihlášky rada sdružení.
 3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
 4. Členství zaniká:
  • vystoupením člena písemným oznámením radě,
  • úmrtím člena,
  • u právnické osoby jejím zrušením,
  • zrušením členství na základě rozhodnutí valné hromady,
  • zánikem sdružení.
  • Nezaplacením členských příspěvků nejméně 2 měsíce po sobě.
  • vyloučením, a to pro porušení povinností člena sdružení podle těchto stanov a podle obecně závazných poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů sdružení.
  • Ukončením docházky posledního z jeho dětí do mateřské školky Slunečnice, Markovická 621, Hradec Králové
 5. Dokladem členství je zápis na seznam členů sdružení.
Čl 5.                   Práva a povinnosti členů 
 1. Člen sdružení má právo:
  • účastnit se jednání členské schůze, seznamovat se s údaji o činnosti sdružení,
  • volit orgány sdružení,
  • být volen do orgánů sdružení,
  • obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření,
  • vyjadřovat se k činnosti sdružení
 2. Člen má povinnost zejména:
  • dodržovat stanovy sdružení,
  • aktivně se podílet na plnění cílů sdružení,
  • svědomitě vykonávat funkce v orgánech sdružení,
  • platit členské příspěvky ve výši stanovené valnou hromadou,
  • dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno sdružení,
  • respektovat rozhodnutí orgánů sdružení, 
  • kontrolovat v sídle sdružení vyvěšená písemné výzvy a oznámení sdružení
 3. Čestným členem sdružení se může stát fyzická osoba, která se mimořádným způsobem zasloužila o rozvoj našeho veřejného, vědeckého a duchovního života, která projevila ochotu takto přispívat k poslání sdružení podle těchto stanov a které bylo členství přiznáno rozhodnutím valné hromady sdružení. Čestný člen sdružení je oprávněn se účastnit zasedání valné hromady sdružení s hlasem poradním.
Čl 6.                   Orgány sdružení
 Orgány sdružení jsou:
 • valná hromada,
 • rada sdružení,
 • předseda,
 • revizní komise
Funkční období volených orgánů podle těchto stanov je jeden rok, nestanoví-li valná hromada svým rozhodnutím jinak. Funkční období rady končí dnem zvolení příslušného nového orgánu. Členství  v radě sdružení a v revizní komisi sdružení je vzájemně neslučitelné.
Výkon funkcí v orgánech sdružení je čestný a není spojen s právním nárokem na peněžitou odměnu.
 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členové sdružení.
 3. Valnou hromadu svolává sdružení podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Rada svolá valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně třetina členů sdružení nebo to rada uzná za vhodné a to do jednoho měsíce.
 4. Konání valné hromady musí být oznámeno nejméně jeden měsíc předem a to minimálně vyvěšením oznámení na informační nástěnce umístěné na adrese sdružení.
 5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná valná hromada, svolá rada sdružení nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů…) náhradní valnou hromadu, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů
 6. Valná hromada zejména:
  • rozhoduje o změnách stanov sdružení,
  • schvaluje úkoly sdružení pro příslušné období, výroční zprávu sdružení, rozpočet a roční závěrku hospodaření,
  • volí členy rady sdružení a členy revizní komise
  • rozhoduje o počtu členů rady sdružení,
  • rozhoduje o zrušení členství,
  • rozhoduje o zrušení sdružení,
  • schvaluje roční účetní uzávěrku
  • rozhoduje o výši členských příspěvků, formě platby a lhůtách jejich splatností,
  • může v odůvodněných případech odpustit jednorázovou platbu členského příspěvku nebo vybraného člena zcela oprostit od plateb všech členských příspěvků na vybrané období.
 7. Každý člen má počet hlasů odpovídající počtu dětí navštěvujících mateřskou školku Slunečnice, Markovická 621, Hradec Králové, minimálně však jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.
 8. Valná hromada rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech přítomných a odevzdaných hlasů, přičemž k rozhodnutí ve věcech výlučné působnosti valné hromady podle  Čl 7, odst.6, těchto stanov je třeba souhlasu alespoň dvou třetin všech přítomných a odevzdaných hlasů.  
Čl 8.                   Rada sdružení 
 1. Rada sdružení je výkonným orgánem sdružení, který za svou činnost odpovídá valné hromadě. Rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními valné hromady.
 2. Členství v radě vzniká volbou na valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.
 3. Rada má nejméně tři členy, nejvíce sedm členů, vždy však lichý počet.
 4. Radu svolává předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, nejméně jedenkrát za půl roku nebo častěji dle potřeby.
 5. Rada zejména:
  • volí ze svých členů předsedu a místopředsedu,
  • koordinuje činnost sdružení,
  • svolává valnou hromadu,
  • zpracovává podklady pro rozhodnutí valné hromady,
  • rozhoduje o přijetí za člena sdružení,
 6. Předseda a místopředseda rady jsou oprávněni jednat navenek samostatně.
 7. K zajištění činnosti sdružení může rada zřídit kancelář sdružení.
 8. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.
 9. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 10. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu dvou měsíců nesejde usnášeníschopná valná hromada, přebírá její pravomoci rada.
Čl 9.                   Předseda
 1. Předseda sdružení je výkonným a statutárním orgánem sdružení, odpovědným radě sdružení
 2. Předseda naplňuje rozhodnutí rady a zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech sdružení.
 3. Předsedu volí rada sdružení.
 4. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí rady a plynulý chod sdružení.
 5. Předseda připravuje podklady pro jednání rady sdružení.
 6. Předsedu sdružení zastupuje v jeho funkci statutárního orgánu sdružení v jeho nepřítomnosti osoba, určená organizačním řádem sdružení, a není-li takové osoby, místopředseda sdružení.
 7. V případě pochybností resp. sporu mezi oběma výkonnými orgány sdružení platí, že rozhodnutí je v působnosti rady sdružení.
 8. Předseda vyvěšuje nebo zajistí vyvěšení měsíčně aktualizované informace o stavu hospodaření sdružení. Informace bude minimálně vyvěšena na informační nástěnce umístěné na adrese sdružení.
 9. Předseda může udělit plnou moc k zastupování další osobě
 
Čl 10.              Revizní komise
 1. Revizní komise je kontrolním orgánem sdružení, odpovědným valné hromadě sdružení. Revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost rady sdružení, předsedy sdružení a zaměstnanců sdružení a projednávat stížnosti členů a zaměstnanců sdružení i jiných osob na činnost orgánů a zaměstnanců sdružení. Za tímto účelem je revizní komise sdružení oprávněna nahlížet do veškeré písemné dokumentace sdružení příslušná vysvětlení.
 2. Revizní komise se skládá z lichého počtu členů sdružení i jiných osob, a to alespoň ze tří členů revizní komise. Revizní komise se schází podle své potřeby, přičemž zasedání komise může svolat předseda revizní komise, kterého si komise volí ze svého středu, nebo i kterýkoliv z jejích členů. Revizní komise je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň polovina jejích členů. Revizní komise rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou všech přítomných a odevzdaných hlasů.
Čl 11.              Zásady hospodaření
 1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.
 2. Zdroji majetku jsou zejména:
  • dary a příspěvky právnických a fyzických osob,
  • peníze získané z dotací a grantů,
  • výnosy majetku,
  • příjmy z činností při naplňování cílů sdružení,
  • členské příspěvky,
 3. Za hospodaření sdružení odpovídá rada sdružení, která každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.
Čl 12.              Zánik sdružení
 1. Sdružení zaniká:
  • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí valné hromady,
  • rozhodnutím Ministerstva vnitra.
 2. Zaniká-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
Čl 13.              Závěrečná ustanovení
 1. Sdružení může na základě rozhodnutí valné hromady vydat organizační a jednací řád sdružení.
 
 V Hradci Králové dne 25. listopadu 2011